Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů

Poradenství zájemcům o koupi ojetých vozů – Profesní vzdělávání a hájení zájmu členů asociace

Etický kodex

Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s.

Dle článku V. odst. g) Stanov Asociace

Článek 1
Poslání kodexu.

Řádní členové Asociace se dohodli, že budou ve své činnosti dodržovat ustanovením tohoto Kodexu zejména proto aby :

1. byly dodržovány korektní vztahy mezi členy Asociace a jejich obchodními partnery a zákazníky.

2. byla posilována důvěra veřejnosti zejména tím, že členství v Asociaci bude zárukou spolehlivosti a vysoké kvality poskytovaných služeb.

3. byly chráněny zájmy členů Asociace ve vztahu k obchodním partnerům, zákazníkům, orgánům státní správy a jiným subjektům.

Článek 2
Zásady chování.

1. Členové Asociace dodržují stanovy a usnesení orgánů Asociace a plní závazky k Asociaci.

2. Při své podnikatelské činnosti se členové Asociace řídí těmito zásadami:

Soutěž mezi sebou vedou čestným a poctivým způsobem. Respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti, vyvarují se nepravdivých a neúplných informací o svých konkurentech a jejich zaměstnancích. Reklamu vedou pravdivě v souladu se zásadami čestné soutěže, zákazníkům poskytují dostatečně podrobné informace. Nezatajují žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit rozhodování zákazníka. Členové Asociace ctí zákony, jiné předpisy či normy, které upravují chování a jednání subjektů působících v oblasti prodeje použitých vozů, a vykonává svoji činnost erudovaně a čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace a tímto Etickým kodexem. Členové Asociace nespolupracují s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy.
Členové Asociace se vědomě neúčastní žádných protiprávních aktivit, neobcházejí zákony a jiné předpisy a nejednají v rozporu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. V zájmu ochrany trhu před neseriózními obchodními partnery a jinými podnikateli si budou členové Asociace poskytovat vzájemné a pravdivé informace o negativním působení těchto subjektů.
Členové Asociace se nesmějí vědomě podílet na lživé nebo klamavé inzerci nebo vědomě pronést lživá, zavádějící nebo klamavá vyjádření či tvrzení, vztahující se k oboru podnikání nebo k profesionální kvalifikaci či schopnosti vlastní nebo ostatních kolegů.
Veškerá činnost členů Asociace směřuje k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti oboru. Při takové činnosti úmyslně nepoškodí zákazníka ani partnera, respektují zásady zdvořilosti a kolegiality. Mezi svými zákazníky nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

Členové Asociace jsou povinni řádně plnit své finanční závazky vůči zákazníkům, dodavatelům služeb a dalším partnerům.
Členové Asociace se nesnaží získat nečestným způsobem důvěrné informace o zákaznících, ani o interních záležitostech a podnikání svého profesního kolegy.

Článek 3
Závěrečné ustanovení.

Nedodržování zásad tohoto kodexu může být důvodem k rozhodnutí o vyloučení z Asociace.