Stanovy spolku

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů ČR z. s.

IČ: 22764160, se sídlem Kostelecká 1410, 196 00, Praha 9

 

 

Čl. I Základní ustanovení

 1. Název spolku je Asociace prodejců použitých automobilů–autobazarů ČR z. s. V těchto stanovách je spolek Asociace prodejců použitých automobilů–autobazarů ČR z. s. dále zkráceně označován jen Asociace. Asociace používá zkratku svého názvu APPAA ČR.
 1. Sídlem Asociace je Kostelecká 1410, 196 00, Praha 9.
 1. Asociace je samosprávným, dobrovolným a nezávislým svazkem fyzických a právnických osob, který byl vytvořen k naplnění společného zájmu vyjádřeného účelem Asociace uvedeným v těchto stanovách. Asociace je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 1. Asociace působí na území celé České republiky a je založena na dobu neurčitou.

Čl. II Účel Asociace

 1. Asociace sdružuje jako neziskový, odborný a profesní spolek osoby, které na území České republiky podnikají nebo jsou jinak činné v oblasti nákupu a prodeje ojetých vozidel, provozování autobazarů, oceňování a odhadů cen ojetých vozidel a souvisejících činností.
 1. Účelem asociace je ochrana zájmů řádných provozovatelů autobazarů sdružených v Asociaci, stanovení, prosazování a kontrola základních etických standardů při provozování autobazarů, péče o dobré jméno daného oboru a ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami v daném odvětví.

 

Čl. III Činnosti Asociace

 1. Hlavní činnosti Asociace směřují k naplnění, uspokojování a ochraně účelu uvedeného v čl. II odst. 2 stanov. Těmito činnostmi jsou zejména:
  • sledování a shromažďování informací a nových trendů v oblasti nákupu a prodeje ojetých vozidel,
  • pomoc a podpora členům Asociace při uspokojování jejich společných potřeb,
  • vyhledávání nekalých a nežádoucích praktik osob působících v oboru a působení k jejich odstranění,
  • zajištění výměny zkušeností, poznatků a názorů mezi členy Asociace,
  • pořádání přednášek, seminářů a jiných vzdělávacích a informačních akcí pro své členy nebo zájemce z řad veřejnosti,
  • spolupráce s organizacemi a jinými profesními sdruženími, které mají podobné zaměření, a výměna zkušeností s nimi,
  • podílení se na tvorbě legislativy a jiných pravidel podnikání v oboru nákupu a prodeje ojetých vozidel,
  • poskytování kvalifikovaných a pravdivých informací o činnosti svých členů veřejnosti,
  • provoz a správa vlastního majetku, materiální podpora akcí pro členy Asociace či veřejnost a činnost spojená se správou a zajištěním chodu spolku.
 1. Asociace může vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost jako podnikání nebo jinou výdělečnou aktivitu, avšak pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo za účelem hospodárného využití majetku Asociace.

Čl. IV Členství

 1. Členství v Asociaci je dvojího druhu, a to základní a výkonné. Právo volit členy orgánů Asociace, účastnit se členské schůze a hlasovat na členské schůzi mají jen výkonní členové.
 1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby. Základními členy mohou být jen osoby, které na území České republiky podnikají v oblasti nákupu a prodeje ojetých vozidel a provozování autobazarů. Výkonnými členy Asociace mohou být i osoby, které nejsou podnikateli, ale jsou jiným způsobem činné v oblasti nákupu a prodeje ojetých vozidel, provozování autobazarů, oceňování a odhadů cen ojetých vozidel nebo souvisejících činností.
 1. Základní členství vzniká rozhodnutím představenstva Asociace o přijetí za člena na základě přihlášky podané uchazečem o základní členství. Představenstvo o žádosti uchazeče o členství rozhodne na svém nejbližším zasedání po doručení přihlášky do sídla Asociace. O rozhodnutí představenstva Asociace uchazeče o členství písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty vyrozumí.
 1. Výkonné členství vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena na základě přihlášky podané uchazečem o výkonné členství a uhrazením členského příspěvku. O rozhodnutí členské schůze Asociace uchazeče o členství písemně vyrozumí. V případě, že uchazeč o výkonné členství neuhradí členský příspěvek do 15 dnů od obdržení vyrozumění o souhlasu členské schůze se vznikem jeho výkonného členství, rozhodnutí členské schůze o souhlasu se vznikem členství pozbývá účinnosti a uchazeč se členem nestane. Vznikem výkonného členství zaniká případné dřívější základní členství dané osoby v Asociaci. Osobě, která je výkonným členem, nemůže vzniknout současně základní členství v Asociaci.
 1. Na přijetí za člena Asociace, a to ani v případě, že uchazeč jinak splňuje všechny podmínky stanovené pro daný druh členství těmito stanovami, není právní nárok.
 1. Osoba, která žádá o přijetí za člena Asociace, tím projevuje vůli být od okamžiku vzniku svého členství vázána těmito stanovami a současně tím vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v seznamu členů po dobu trvání svého členství minimálně v rozsahu údajů evidovaných v seznamu členů dle těchto stanov.
 1. Výkonné nebo základní členství zaniká smrtí člena nebo zánikem právnické osoby – člena, vystoupením, vyloučením nebo zánikem Asociace. Vystoupení se děje písemným oznámením doručeným do sídla Asociace; členství zaniká dnem uvedeným v oznámení o vystoupení, nejdříve však dnem doručení oznámení do sídla Asociace. Člen může být vyloučen z Asociace v případě, že přestane splňovat podmínky nutné pro vznik členství dle těchto stanov, nebo v případě, že poruší své povinnosti člena úmyslně nebo závažným způsobem; k vyloučení člena není nutná předchozí výzva k nápravě. O vyloučení základního člena rozhoduje představenstvo, o vyloučení výkonného člena rozhoduje členská schůze. Členství zaniká dnem rozhodnutí o vyloučení člena.
 1. Výkonné členství může dále zaniknout v důsledku nezaplacení členského příspěvku. V případě prodlení výkonného člena s úhradou členského příspěvku je Asociace povinna zaslat výkonnému členovi výzvu k zaplacení. Výkonné členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani dodatečně v přiměřené lhůtě určené Asociací v této výzvě k zaplacení, ačkoli byl na nebezpečí zániku členství ve výzvě upozorněn; členství zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení, uvedené ve výzvě.
 1. V případě zániku člena – právnické osoby s právním nástupcem nepřechází členství na právního nástupce takového člena.

 

Čl. V Práva a povinnosti členů

 1. Základní člen
 2. a) má právo:
 • být volen do orgánů Asociace, splňuje-li podmínky pro zvolení stanovené těmito stanovami;
 • podílet se na činnosti Asociace;
 • podávat podněty a návrhy orgánům Asociace;
 • na informace týkající se činnosti a hospodaření Asociace;
 • účastnit se akcí pořádaných Asociací pro členy;
 • čerpat z výhod zajištěných Asociací pro členy;
 • zrušit své členství v Asociaci;
 • jakož i další práva uvedená v těchto stanovách pro základní členy nebo pro členy obecně.
 1. b) je povinen:
 • dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy Asociace;
 • dodržovat Etický kodex Asociace;
 • respektovat rozhodnutí orgánů Asociace;
 • nejednat proti zájmům Asociace, nevyvíjet činnost rozpornou s cíli Asociace a nepoškozovat její dobré jméno a pověst;
 • hlásit bez zbytečného odkladu Asociaci veškeré změny údajů evidovaných v seznamu členů;
 • jakož i další povinnosti uvedené v těchto stanovách pro základní členy nebo pro členy obecně.
 1. Výkonný člen
 2. a) má právo:
 • volit a být volen do orgánů Asociace, splňuje-li podmínky pro zvolení stanovené těmito stanovami;
 • účastnit se členské schůze, vystupovat na ní s příspěvky k projednávaným tématům, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným tématům a hlasovat na ní;
 • podílet se na činnosti Asociace;
 • podávat podněty a návrhy orgánům Asociace;
 • na informace týkající se činnosti a hospodaření Asociace;
 • účastnit se akcí pořádaných Asociací pro členy;
 • čerpat z výhod zajištěných Asociací pro členy;
 • zrušit své členství v Asociaci;
 • jakož i další práva uvedená v těchto stanovách pro základní členy nebo pro členy obecně.
 1. b) je povinen:
 • dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy Asociace;
 • dodržovat Etický kodex Asociace;
 • respektovat rozhodnutí orgánů Asociace;
 • hradit členské příspěvky;
 • aktivně se podílet na činnosti Asociace, jejím vedení a správě;
 • nejednat proti zájmům Asociace, nevyvíjet činnost rozpornou s cíli Asociace a nepoškozovat její dobré jméno a pověst;
 • hlásit bez zbytečného odkladu Asociaci veškeré změny údajů evidovaných v seznamu členů;
 • jakož i další povinnosti uvedené v těchto stanovách pro výkonné členy nebo pro členy obecně.

Čl. VI Orgány Asociace

 1. Orgány Asociace jsou:
  • členská schůze,
  • představenstvo,
  • předseda,
  • tajemník,
 1. Veškeré kolektivní orgány Asociace jsou oprávněny rozhodovat i mimo zasedání písemnou formou nebo za využití technických prostředků (např. mail, videokonference apod.).

Čl. VII Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Asociace je členská schůze. Členská schůze je tvořena všemi výkonnými členy Asociace. Každý výkonný člen má jeden hlas.
 1. Zasedání členské schůze svolává představenstvo nejméně jednou ročně. Představenstvo svolá zasedání členské schůze pozvánkou předanou osobně nebo zaslanou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů nebo na elektronickou adresu, kterou výkonný člen sdělil Asociaci. Pozvánku zasílá nebo předává představenstvo nejpozději 14 dnů před konáním členské schůze. V pozvánce na členskou schůzi uvede představenstvo čas, místo a program zasedání.
 1. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, když jej o to požádá alespoň ¼ všech výkonných členů Asociace nebo revizor Asociace, a to tak, aby se konala nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Představenstvo není oprávněno vypustit z programu členské schůze žádný z bodů, který je uveden v takové žádosti o svolání členské schůze, je však oprávněno zařadit body další. Nesvolá-li představenstvo zasedání členské schůze do 1 měsíce od obdržení žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze sám.
 1. Členská schůze:
 • rozhoduje o změně stanov;
 • přijímá Etický kodex Asociace a jeho změny;
 • volí a odvolává předsedu Asociace a členy představenstva;
 • volí a odvolává revizora Asociace;
 • stanovuje výši a splatnost členských příspěvků;
 • rozhoduje o přijetí a vyloučení výkonného člena;
  • rozhoduje o zrušení Asociace, určuje osobu likvidátora a rozhoduje o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem;
 • rozhoduje o fúzi nebo rozdělení Asociace a o přeměně Asociace;
 • schvaluje rozpočet;
 • projednává zprávu představenstva o jeho činnosti a stavu hospodaření Asociace;
 • projednává zprávu revizora o výsledku jeho šetření;
 • schvaluje účetní závěrky Asociace;
 • rozhoduje v dalších záležitostech uvedených v těchto stanovách.

Členská schůze je oprávněna vyhradit si k rozhodnutí i další otázky, než jsou shora uvedené.

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech výkonných členů. K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba nadpolovičního počtu hlasů přítomných výkonných členů, není-li dále uvedeno jinak. K přijetí rozhodnutí o zrušení nebo přeměně Asociace, přijetí nového výkonného člena, vyloučení výkonného člena, změně stanov, rozdělení nebo fúzi Asociace a k volbě nebo odvolání předsedy je třeba nadpolovičního počtu hlasů všech výkonných členů.
 1. Není-li členská schůze usnášeníschopná pro nedostatečný počet přítomných výkonných členů Asociace, svolá představenstvo (nebo ten, kdo členskou schůzi svolal) náhradní členskou schůzi se stejným programem. Náhradní členská schůze se svolá nejpozději 14 dnů od konání původní členské schůze, která nebyla usnášeníschopná, a to tak, aby se konala nejpozději 1 měsíc od termínu konání původní členské schůze. Pro způsob svolání platí odstavec 2. tohoto článku s tím, že se v pozvánce uvede, že jde o náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných výkonných členů a jakékoli usnesení může přijmout většinou hlasů přítomných výkonných členů.
 1. Členské schůze se účastní i členové představenstva a tajemník, a to i když nejsou výkonnými členy Asociace. Nejsou-li však výkonnými členy, nemají právo hlasovat.
 1. Zasedání členské schůze řídí předseda Asociace. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, v němž se uvede, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení členská schůze přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Vyhotovení zápisu zajišťuje tajemník Asociace a podepisuje jej spolu s předsedou. Zápis ze zasedání se uchovává v sídle Asociace. Každý výkonný člen je oprávněn do zápisu nahlédnout a pořizovat si z něj na své náklady opis nebo kopie, nebo požádat, aby mu na jeho náklady byla kopie zápisu zaslána.
 1. V případě, že počet výkonných členů Asociace klesne pod 3, přechází působnost členské schůze až do zvýšení počtu výkonných členů alespoň na 3 osoby na představenstvo, s výjimkou volby a odvolání revizora a volby a odvolání členů představenstva, k nimž jsou v takovém případě oprávněni všichni členové Asociace (základní i výkonní) na schůzi základních členů, pro niž se použije přiměřeně ustanovení těchto stanov o členské schůzi. Předsedu v takovém případě volí představenstvo ze svých členů, zvolených schůzí základních členů.

Čl. VIII Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem Asociace. Předseda zastupuje Asociaci samostatně.
 1. Předsedou může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a je členem Asociace. Přestane-li předseda splňovat výše uvedené podmínky pro zvolení do funkce, jeho funkce zaniká.
 1. Předseda je volen členskou schůzí na období 5 let. Odstoupí-li předseda ze své funkce nebo nemůže-li prokazatelně dlouhodobě vykonávat svou funkci v době svého funkčního období, je představenstvo povinno nejdéle do 3 měsíců svolat členskou schůzi a zorganizovat volbu nového předsedy.
 1. Předseda smí zmocnit jiného člena Asociace, člena představenstva, případně i jinou třetí osobu k jednání jménem Asociace. Odpovědnost za právní jednání na základě takového zmocnění nese vůči Asociaci předseda.

Čl. IX Představenstvo

 1. Představenstvo je výkonným orgánem Asociace.
 1. Představenstvo má 3 členy, z nichž jedním je vždy předseda Asociace. Členy představenstva volí členská schůze. Členem představenstva může být jen osoba, která je starší 18 let, je plně svéprávná a je členem Asociace. Přestane-li člen představenstva splňovat výše uvedené podmínky pro zvolení do funkce, jeho funkce zaniká. Členové představenstva jsou voleni na období 5 let. V případě, že počet členů představenstva klesne pod polovinu, je zbylý člen představenstva povinen svolat členskou schůzi, a to tak, aby se konala ve lhůtě do 3 měsíců od vzniku této skutečnosti.
 1. Představenstvo:
  • svolává zasedání členské schůze;
  • rozhoduje o přijetí a vyloučení základních členů;
  • jmenuje a odvolává tajemníka Asociace;
  • zajišťuje sestavení účetní závěrky;
  • minimálně jednou ročně připravuje zprávu o své činnosti a o stavu hospodaření Asociace;
  • odpovídá za běžný chod Asociace, za řádné vedení účetnictví a dodržování právních předpisů, těchto stanov a vnitřních předpisů Asociace;
  • činí další věci uvedené v těchto stanovách.
 1. Zasedání představenstva svolává a jeho průběh řídí předseda. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla alespoň čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda osobním pozváním, zasláním pozvánky poštou nebo na elektronickou adresu sdělenou za tím účelem členem představenstva, nebo jinou vhodnou formou, a to nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, je-li o to požádán dvěma členy představenstva nebo revizorem Asociace, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení žádosti. Jestliže předseda v takovém případě zasedání představenstva nesvolá, je oprávněn je svolat ten, kdo žádost podal.
 1. Zasedání představenstva se účastní i tajemník, a to i když není současně členem představenstva. Není-li však členem představenstva, nemá právo hlasovat.
 1. Představenstvo je usnášeníschopné, účastní-li se jej nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí přijímá představenstvo nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy; předseda je dále oprávněn zrušit jakékoli rozhodnutí představenstva, které bylo přijato v jeho nepřítomnosti nebo proti jehož přijetí hlasoval, a to do 30 dnů od chvíle, kdy se o něm dozvěděl. Ze zasedání představenstva se pořizuje zápis, v němž se uvede, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, jaká usnesení představenstvo přijalo a kdy byl zápis vyhotoven. Vyhotovení zápisu zajišťuje tajemník Asociace a podepisuje jej spolu s předsedou. Zápis ze zasedání se uchovává v sídle Asociace.
 1. Za výkon své funkce nemají členové představenstva nárok na odměnu, mají však vůči Asociaci nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s řádným výkonem své funkce.

 

Čl. X Tajemník

 1. Tajemník:
 • vede seznam členů Asociace;
 • zajišťuje vyhotovení zápisů ze zasedání orgánů Asociace;
 • reprezentuje Asociaci při běžném styku s veřejností, prezentuje její činnost navenek vůči veřejnosti a orgánům veřejné moci, není však oprávněn činit jménem Asociace právní jednání a zavazovat Asociaci, nemá-li k tomu výslovné zmocnění předsedy;
 • zajišťuje běžný vnitřní chod Asociace, zejména přebírání pošty a hmotné zázemí pro činnost a zasedání orgánů Asociace;
 • zajišťuje běžnou správu a údržbu majetku Asociace, není však oprávněn činit jménem Asociace jakákoli právní jednání týkající se jejího majetku, není-li k tomu výslovně zmocněn předsedou;
 • vykonává další úkoly svěřené mu těmito stanovami, vnitřními předpisy Asociace nebo uložené mu některým z orgánů Asociace.
 1. Tajemník nemusí být členem Asociace, musí být starší 18 let a musí být plně svéprávný. Tajemník je jmenován představenstvem na dobu neurčitou.

Čl. XI Revizor

 1. Revizor je nezávislý individuální kontrolní orgán Asociace. Revizor je volen na dobu 5 let. V případě, že revizor ze své funkce odstoupí nebo jeho funkce jinak zanikne, je představenstvo povinno svolat členskou schůzi za účelem volby nového revizora, a to tak, aby se konala nejpozději do 3 měsíců od vzniku této skutečnosti.
 1. Revizorem může být jen fyzická osoba, která je starší 18 let a je plně svéprávná. Přestane-li revizor splňovat výše uvedené podmínky pro zvolení do funkce, jeho funkce zaniká. Revizor nemusí být členem Asociace. Revizor nesmí být současně členem představenstva, tajemníkem ani likvidátorem Asociace.
 1. Revizor dohlíží, zda jsou záležitosti Asociace řádně vedeny a kontroluje hospodaření Asociace. Za tím účelem je oprávněn nahlížet do všech dokladů Asociace, souvisejících s hospodařením, a požadovat od představenstva poskytnutí veškeré součinnosti potřebné pro provedení kontroly. Zprávu o výsledku šetření předkládá minimálně jednou ročně představenstvu a členské schůzi.

Čl. XII Seznam členů

 1. Asociace vede seznam svých členů, v němž je uvedeno v případě fyzické osoby minimálně jméno, příjmení, IČ a/nebo datum narození a adresa člena, v případě právnické osoby název, IČ a adresa sídla, a dále u všech členů druh členství a případně elektronická adresa pro doručování. Za vedení seznamu členů odpovídá tajemník Asociace. Tajemník Asociace bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu údaje o nově přijatém členovi nebo provede výmaz údajů o osobě, jejíž členství zaniklo. Tajemník je povinen vždy do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce předložit předsedovi přehled o změnách členské základny za uplynulý kalendářní měsíc.
 1. Členové jsou povinni bez zbytečného odkladu sdělit Asociaci změny v evidovaných údajích.
 1. Seznam členů se nezpřístupňuje třetím osobám a slouží jen pro vnitřní potřeby Asociace, s výjimkou případů, kdy je Asociace povinna dle právních předpisů údaje ze seznamu členů poskytnout orgánům veřejné moci. Členové jednotlivě však mají právo sami o sobě veřejně uvádět, že jsou členy Asociace.
 1. Každý člen má právo žádat výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Asociace členovi tento výpis poskytne na náklady člena.

 

Čl. XIII Zásady hospodaření

 1. K finančnímu zajištění činnosti Asociace slouží zejména:
  • členské příspěvky;
  • dary, sponzorské příspěvky, dotace, granty a subvence ve prospěch Asociace;
  • výnosy ze správy vlastního majetku Asociace;
  • výnosy z další činnosti Asociace, která je v souladu s čl. III odst. 2 těchto stanov.
 1. Asociace používá svůj majetek pro zajištění svého provozního chodu a k financování činností sloužících k dosahování cílů Asociace.
 1. Asociace hospodaří se svým majetkem dle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Návrh rozpočtu předkládá členské schůzi ke schválení představenstvo. Za plnění rozpočtu a řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Členská schůze je oprávněna stanovit představenstvu vnitřní pravidla a omezení pro nakládání s majetkem Asociace a pro přijímání závazků Asociací; členové představenstva odpovídají Asociaci za porušení těchto pravidel a jakékoli škody či újmy, které by jejich nedodržením Asociaci vznikly. Od vnitřních pravidel pro hospodaření se mohou členové představenstva odchýlit jen se souhlasem členské schůze.
 1. Jednotliví členové Asociace neručí za závazky Asociace a Asociace neručí za závazky svých členů. Členové Asociace však odpovídají Asociaci za veškeré škody, které by jí způsobili porušením svých povinností stanovených těmito stanovami, jinými vnitřními předpisy Asociace nebo právními předpisy.

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem následujícím po jejich schválení, tj. dnem 14. června 2016. Dosavadní stanovy Asociace se tímto v celém rozsahu ruší.
 1. Členové Asociace, jimž členství vzniklo podle dosavadních předpisů a jsou jako členové evidováni, se nadále považují za základní členy Asociace dle těchto stanov. O přijetí prvních výkonných členů Asociace, a to do počtu tří, rozhoduje představenstvo Asociace; o přijetí dalších výkonných členů pak již rozhoduje členská schůze.
 1. Orgány Asociace podle dosavadních předpisů se považují za orgány Asociace podle těchto stanov a jejich členové zvolení dle dosavadních předpisů se považují za jejich členy dle těchto stanov. Místopředsedové představenstva Asociace se nadále považují za běžné členy představenstva. Délka funkčního období členů orgánů, kteří byli zvoleni před účinností těchto stanov, se řídí stanovami platnými v době jejich zvolení.

V Praze dne 13. června 2016

                                                                                         

                                                                                                   Petr P ř i k r y l  

                                                                                                              předseda APPAA ČR z.s.